Search
Close this search box.
  • แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์

รถของคุณถึงเวลาที่จะต้องต่อภาษีแล้วหรือยังครับ? อีซูซุมีขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีแบบง่าย ๆ มาฝากกัน ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าการต่อภาษีรถยนต์ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง? ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) หลักฐานการเอาประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ในกรณีรถเกิน 7 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ งานตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขา หรือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ชำระเงินค่าภาษีรถ ณ ช่องทางการเสียภาษีต่างๆ ตรวจสอบช่องทางการเสียภาษีได้ที่นี่ คลิก! http://bit.ly/2MpxHMd บันทึกรายการค่าภาษีรถ รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน อีซูซุส่งเสริมให้ทุกคนปฎิบัติตามกฎหมาย อย่าลืมตรวจเช็ก และต่อภาษีรถยนต์ทุกครั้งนะครับ