Search
Close this search box.
 • แผนที่
 • นัดหมาย
  ล่วงหน้า
 • ข้อเสนอ
  พิเศษ
 • คำนวณ
  ค่างวด

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์

รถของคุณถึงเวลาที่จะต้องต่อภาษีแล้วหรือยังครับ? อีซูซุมีขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีแบบง่าย ๆ มาฝากกัน

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าการต่อภาษีรถยนต์ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
 2. หลักฐานการเอาประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ
 3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

 1. ในกรณีรถเกิน 7 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ งานตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขา หรือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
 2. ชำระเงินค่าภาษีรถ ณ ช่องทางการเสียภาษีต่างๆ ตรวจสอบช่องทางการเสียภาษีได้ที่นี่ คลิก! http://bit.ly/2MpxHMd
 3. บันทึกรายการค่าภาษีรถ
 4. รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน อีซูซุส่งเสริมให้ทุกคนปฎิบัติตามกฎหมาย อย่าลืมตรวจเช็ก และต่อภาษีรถยนต์ทุกครั้งนะครับ